Związek Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA"   Poleć znajomemu    
         english     pobierz     linki     napisz     kontakt     home        

YMCA Europe Festival 2013
International Camp Counselor Program
YMCA World Camp

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów podczas obrad w Krakowie w dniu 24 czerwca 2006r. przyjęło następujące stanowisko:

ZMCh "Polska YMCA" jako członek światowego ruchu YMCA swoją misję, cele i program opiera na podstawowych dokumentach: Bazie Paryskiej (1855), pryncypiach z Kampali (1973), Challenge 21 (1998) oraz Manifest YMCA Europe (2003). Działalność programowa Związku określona w Statucie jest podstawą jej funkcjonowania, zaś posiadane zasoby rzeczowe i osobowe winny służyć realizacji celów naszej organizacji. "Polska YMCA" czerpie ze swojej tradycji i historii inspirację do spełniania istotnej roli we współczesnym społeczeństwie.

Misja ZMCh "Polska YMCA":

"Polska YMCA" chce służyć Polsce i wszystkim Jej obywatelom w zakresie szeroko rozumianej edukacji i wychowania, rozwijania pasji i zainteresowań, w harmonijnym rozwoju ciała, ducha i umysłu w oparciu o wartości zawarte w nauce Jezusa Chrystusa.

Baza Paryska

jako dokument przyjęty przez I Światową Konferencję YMCA w Paryżu w 1855 r. i potwierdzony przez VI Światową Radę YMCA w 1973 r., wyraża ciągłość podstaw pracy i świadectwa ruchu YMCA:
YMCA postanawia zjednoczyć tych młodych mężczyzn chrześcijan, którzy przyjmując Jezusa jako swego Boga i Zbawcę, zgodnie z Pismem Świętym, pragną być Jego uczniami w wierze i w życiu i łączyć siły do szerzenia Jego Królestwa wśród młodych.

Zasady z Kampali

VI Światowa Rada YMCA, która miała miejsce w lipcu 1973 r.w Kampali (Uganda), przyjęła następujące zasady:
Baza Paryska mówi, że Chrystus znajduje się w centrum ruchu YMCA, który przedstawia jako światowe braterstwo, jednoczące Chrześcijan wszystkich wyznań. Jest to zgodne z otwartą polityką członkostwa, włączającą ludzi bez względu na wiarę, wiek, płeć, rasę i sytuację materialną. Baza Paryska nie określa warunków członkostwa YMCA poszczególnych krajów. Kompetencje te pozostawia ympom - członkom Aliansu Światowego. Baza wyjaśnia, że członkowie Aliansu mają pełną swobodę w wyrażaniu swoich celów, określanych w ścisłym odniesieniu do potrzeb i aspiracji tych, którym mają służyć, pod warunkiem, że zostaną uznane przez Alians Światowy za zgodne z Bazą. Uwzględniając charakter YMCA w poszczególnych krajach obecnie, dokument ten, przyznający Bazie Paryskiej poczesne miejsce pośród różnych Ymek i ich członków, nakazuje wszystkim, aby:
1. Pracować na rzecz równouprawnienia wszystkich ludzi.
2. Pracować na rzecz rozwoju społeczeństwa, w którym związki pomiędzy ludĽmi opierać się będą na miłości i zrozumieniu.
3. Zarówno w YMCA, jak i w społeczeństwie, jego organizacji i instytucjach, stwarzać warunki rozwoju, które opierać się będą na praworządności, głębi i kreatywności.
4. Rozwijać przywództwo i modele programów, które pokażą różnorodność i głębię Chrześcijańskich doświadczeń.
5. Pracować nad wszechstronnym rozwojem każdego człowieka.

Challenge 21

Przyjęty podczas 14. Rady Światowej YMCA w 1998 r. we Frechen (Niemcy) "Challange 21" określa obowiązki, które YMCA mogłaby przyjmować w nowym milenium, zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami. Zawarty w "Challenge 21" potencjał zadań ukazuje pozycję YMCA w szerszym aspekcie społecznym. "Challenge 21" może być odbierany jako krok naprzód we współczesnym rozumieniu Misji YMCA w naszych czasach, zachowując Bazę Paryską jako podstawę Misji YMCA. Mimo że świat, w którym żyjemy, staje się coraz bardziej skomplikowany, jesteśmy zobowiązani szukać dróg, na których pozostaniemy otwarci na wyzwania współczesności, lecz jednocześnie tak samo, albo nawet bardziej, będziemy związani z naszymi korzeniami.

Przyjmując Bazę Paryską z 1855 r. jako niezmienną podstawę określającą Misję YMCA, na progu trzeciego tysiąclecia deklarujemy, że YMCA jest Chrześcijańskim, ekumenicznym, wolontarystycznym ruchem o światowym zasięgu, dla kobiet i mężczyzn, szczególnie nastawionym na rzeczywiste włączenie się młodych ludzi. YMCA bierze udział w chrześcijańskim ideale tworzenia społeczeństwa opartego na zasadach sprawiedliwości, miłości, pokoju i prawa do pełni życia dla wszelkich stworzeń.

Wzywamy wszystkich członków YMCA do skoncentrowania swoich działań na określonych wyzwaniach, które są zgodne z ich własnym rozumieniem wyzwań. Te wyzwania staną się ewolucją Zasad z Kampali.
Głosić Dobrą Nowinę Jezusa Chrystusa i dążyć do duchowego, intelektualnego i fizycznego rozwoju ludzkości jako całych społeczeństw i poszczególnych jednostek.
Umacniać wszystkich, w szczególności młodych ludzi i kobiety, do brania większej odpowiedzialności i przejmowania przywództwa na wszystkich poziomach i pracy ukierunkowanej na sprawiedliwe społeczeństwo.
Popierać i promować prawa kobiet i prawa dzieci.
Sprzyjać dialogowi i partnerstwu między ludĽmi różnych wyznań i ideologii. Sprzyjać zachowaniu tożsamości kulturowej ludzi oraz promować odnowę kulturalną.
Angażować się w prace na rzecz solidarności z biednymi i wysiedlonymi, prześladowanymi z powodów rasowych, przekonań religijnych oraz na rzecz mniejszości etnicznych.
Włączać się jako mediatorzy w sytuacjach konfliktów i pracować nad znaczącym udziałem i rozwojem ludzi w ich samookreśleniu.
Bronić dzieła Bożego stworzenia przed wszelkim zniszczeniem, zachowując zasoby i bogactwa ziemi dla przyszłych pokoleń. W obliczu tych wyzwań, YMCA powinna rozwijać wzory współpracy na wszystkich poziomach, które umożliwiają samowystarczalność i samostanowienie.

Czym YMCA jest dzisiaj?

OdpowiedĽ na to pytanie znaleĽć można w Manifeście, jaki przyjęty został przez uczestników "YMCA Europe 2003 Festival" w Pradze:

MANIFEST YMCA EUROPE 2003

Wierzymy, że YMCA jest naszą organizacją, która zmienia świat na lepsze.

W YMCA wierzymy, że Bóg stworzył świat, żebyśmy wszyscy mogli żyć, ciesząc się wolnością i pokojem. Wierzymy, że możemy kontynuować to dzieło stworzenia i zachować świat dla następnych pokoleń.

W YMCA wierzymy, że Jezus Chrystus jest naszym Przyjacielem i Bogiem. On jest naszym Bratem i naszym Zbawicielem. Idąc Jego śladem możemy być przyjaciółmi dla naszych przyjaciół; siostrami, braćmi dla innych. Jesteśmy zainspirowani, aby służyć naszym siostrom i braciom.

Wierzymy, że Duch Święty, niczym niebiańska muzyka, szerzy radość i mądrość, siłę i natchnienie. Czyni możliwym, aby każdy z nas mógł uśmiechać się każdego dnia, bez względu na to, jak ciężko bywa w życiu.

Jesteśmy YMCA, jesteśmy przyszłością i poświęcamy się odnowieniu YMCA tak, aby nadal mogła być narzędziem nowego tworzenia, miłości, pokoju i pozostać organizacją pomagającą ludziom znajdować uśmiech i cieszyć się pełnią życia, bez względu na to, jak ciężko bywa w życiu.

Jesteśmy YMCA; dlatego jesteśmy częścią wiecznej nadziei. Nadziei, która mówi nam, że nadejdzie nowa Ziemia i nowe Niebo, w którym panować będzie sprawiedliwość.

Jesteśmy YMCA, wierzymy w Boga Wszechmogącego, dlatego my sami nie musimy być wszechmogący. Jesteśmy zainspirowani, by służyć. Służyć całej ludzkości miłością Jezusa Chrystusa.

Podążamy za Tym, który powiedział: - Jam jest Światłością świata.

Niechaj to Światło rozbłyśnie w nas...